7. Hanvedenkilen

Hanvedkilen har en viktig funktion som rekreationsskog. Här finns stora, obrutna skogsområden i kombination med friluftsgårdar, spår, leder och service.

Hanveden är ett av regionens viktigaste vildmarksområden, med tysta områden och ett stort inslag av vatten i form av sjöar, mossar och vattendrag.

Tillgången till regionala leder är stor. Kilen rymmer även värdefulla kulturlandskap och anläggningar för friluftslivet nära tätorten. Kilen innehåller viktiga spridningssamband för arter knutna till gammal barrskog och ädellövskog. Kilen bör utvecklas och preciseras för att möta tätortsutvecklingen vid Nynäshamn.

>>läs mer