10. Görvälnkilen

Görnvälkilen ger regionens invånare god tillgång till stränder, strandpromenader och naturområden. De södra delarna har främst en tätortsnära funktion med god tillgänglighet med tunnelbanan. Kilens norra delar omfattar främst natur- och kulturmiljövärden i ett större, storskaligt landskap.

Görvälnkilen innehåller flera svaga partier som främst har sociala funktioner, med till exempel strandpromenader. Här finns också viktiga spridningssamband för arter som lever i ädellövskog. Kilen behöver utvecklas och preciseras i riktning mot Enköping.