STORSTOCKHOLMS GRÖNA KILAR
  Storstockholms 10 gröna kilar är den stjärnformiga struktur av naturområden som sträcker sig från förorternas ytterkanter ända in till Stockholms centrala delar.

Här finns möjlighet till friluftsliv och rekreation och man kan njuta av tystnad och naturupplevelser. Kilarna är också mycket viktiga för den biologiska mångfalden och har stora kulturhistoriska värden.

Regionens gröna kilar är resultatet av stora sammanhållna markägor och långsiktig regional och kommunal planering. Per definition är de den obebyggda marken invid och mellan regionens bebyggda stråk och omfattar olika typer av markanvändning, bland annat odlad mark, skog, sjöar, vattendrag, viss spridd bebyggelse, fritidshusområden, täkter och golfbanor.

Det är viktigt att betona helheten och sambanden i detta grön-, mark- och vattensystem. Samtidigt är det angeläget att understryka de funktioner som kilarna rymmer, som stråk, gröna värdekärnor, ekosystemtjänster med mera. Det är även viktigt att utveckla förhållandet till den lokala grönstrukturen med parker, alléer och kyrkogårdar, samt gröna samband som behöver stärkas.

 
Klicka på respektive kilnamn och du får mer information

Webmakare: Bengt Rundquist   

Denna sida är en undersida till www.friluftsliv.nu

Sidan uppdaterad 6 mars 2017.